Viewranger route

My route taken according to Viewranger.